Shop Mobile More Submit  Join Login
Typography by leebo-zing-ddh Typography by leebo-zing-ddh
Add a Comment:
 
:iconcoisaitcrazyb2k:
Coisaitcrazyb2k Featured By Owner Aug 13, 2014
like me, we're same
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Digital Artist
TwT
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 8, 2014  Student Interface Designer
c thích toán 7 :v à hú = ))
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Aug 8, 2014  Student Digital Artist
kệ chị :3
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 10, 2014  Student Interface Designer
*véo tai* thg` ranh :v láo quá
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Aug 10, 2014  Student Digital Artist
:3 em láo kệ em *cười nham hiểm*
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 10, 2014  Student Interface Designer
*bóp mỏ* này thì kệ :v tán vỡ háng cưng giờ
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Aug 10, 2014  Student Digital Artist
thách chụy :3
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 10, 2014  Student Interface Designer
đợi tôi bắt gặp đc xem :v cậu chết chắc :3
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Aug 10, 2014  Student Digital Artist
bắt gặp thì chị làm gì em :3
Reply
(1 Reply)
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Aug 1, 2014  Student Digital Artist
me too :( 
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Aug 1, 2014  Student Digital Artist
:( hix hix..lquen chưa nhỉ
Reply
:iconbibi97nd:
bibi97nd Featured By Owner Aug 2, 2014  Student Digital Artist
chưa :v 
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Jul 31, 2014  Student Digital Artist
Love math :))
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Jul 31, 2014  Student Digital Artist
=]] i don't care
Reply
:iconfuriousclown:
FuriousClown Featured By Owner Jul 31, 2014  Student Artist
Ah i know,
me too man.
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Jul 31, 2014  Student Digital Artist
T.T i hate math..i hate math!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply
:iconfuriousclown:
FuriousClown Featured By Owner Jul 31, 2014  Student Artist
I agree buddy :)
Reply
:iconleebo-zing-ddh:
leebo-zing-ddh Featured By Owner Jul 31, 2014  Student Digital Artist
:)
Reply
:iconfuriousclown:
FuriousClown Featured By Owner Aug 1, 2014  Student Artist
:)
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
July 31, 2014
Image Size
101 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
167
Favourites
7 (who?)
Comments
22
Downloads
5
×